Mentor: doc. dr. sc. Krešimir Križanović

 

Doktorske disertacije:

Diplomski i završni radovi:

Bioinformatika:

Arbanasić, A. Simulacija de-novo sekvenciranja kratkih proteina pomoću masenog spektrometra, koristeći tehnike dubokog učenja (2021)

Oreč, M. Popunjavanje rupa u djelomično sastavljenom genomu pomoću dugačkih očitanja (2021)

Strejček, L. Zapis sličnih sekvenci u obliku grafa (2021)

Ranogajec, D. Aplikacija za pohranu bioinformatičkih podataka u sustavu PostgreSQL (2021)

Lipovac, M. Određivanje varijanti gena u populaciji više jedinki iz sekvenciranih očitanja varijabilne duljine (2021)

Grgurević, A. Simulacija de-novo sekvenciranja kratkih proteina pomoću masenog spektrometra, koristeći vjerojatnosne modele (2021)

Grbeljla, R. Određivanje varijanti gena u populaciji više jedinki iz podataka dobivenih sekvenciranjem,  s malom greškom (2021)

Briševac, Z. Aplikacija za analizu bioinformatičkih podataka pomoću vanjskih alata (2021)

Meter, J. Poboljšanje djelomično sastavljenog genoma pomoću statističke analize Hi-C očitanja (2021)

Frajlić, N. Pronalaženje varijanti gena grupiranjem pomoću algoritama dinamičkog programiranja (2020)

Vrlec, J. Vizualizacija podataka dobivenih sekvenciranjem RNA (2020)

Osredek, N. Vizualizacija podataka dobivenih sekvenciranjem DNA (2020)

Jurić, M. Popravljanje djelomično sastavljenog genoma temeljeno na algoritmu HERA (2020)

Ostalo:

Klaić, M. Detekcija lica na fotografijama koristeći modele dubokog učenja